Ubytovací řád – smlouva o ubytování – Statek u Potoka

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ – UBYTOVACÍ ŘÁD

Děkujeme, že respektujete níže uvedené smluvní podmínky.

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně   (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta), nebo ústně ( v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).
Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou pro hosta i pro ubytovatele závazné.
Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do Ubytovací knihy a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt  a složí vratnou kauci. Ubytovatel zaeviduje hosta a potvrdí mu zaplacení dohodnuté částky za pobyt.
Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu nejdříve od 15.00 hodin a nejpozději do 19.00 hodin daného dne, není-li dohodnuto jinak. V případě neohlášeného pozdního ubytování je povinen uhradit částku ve výši 150,- Kč za provedení dodatečného ubytování.
Poslední den pobytu host opustí apartmán do  10.00 hodin daného dne. Pokud tak host neučiní ve stanovené době, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
Spotřebuje-li ubytovaný více elektrické energie, či zvýší-li se náklady na topení nad rámec běžné spotřeby, je ubytovaný povinen tyto zvýšené náklady ubytovateli uhradit.
Při příjezdu obdrží host 1 ks klíčů ( klíč od apartmánu a od hlavních dveří). Tento klíč si ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu (náhradu ceny klíčů) ve výši 2000,-Kč.
Klienti se během pobytu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize).
Host má právo na parkování osobního vozidla na místě k tomu určeném zdarma. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných
Při prvním příchodu do apartmánu je host povinen zkontrolovat, že je bez závad, případné zjištěné závady neprodleně hlásit ubytovateli.
Při odchodu z apartmánu je host vždy povinen zavřít okna a vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla a zamknout vstupní dveře apartmánu. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud nebyl apartmán řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že apartmán nebyl hostem řádně uzamčen.
Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy.
Host odpovídá  za poškození či ztrátu vybavení apartmánu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli.
V apartmánu mohou být ubytovány pouze osoby které nejsou postiženy infekčními nemocemi, v karanténě, pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10ti let v apartmánu bez dozoru osoby starší 18ti let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18ti let.
Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánu neubytované osoby, umožnit komukoli vstup do apartmánu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat.
Ve všech prostorách domu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně!
Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, tj. holicích strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat spotřebiče s malým příkonem, sloužící k osobní potřebě, tj. notebooky, nabíječky el. spotřebičů, přenosné DVD přehrávače.
V době od 22.00 do 7.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
Pro  zachování čistoty se hosté přezouvají do domácí obuvi v zádveří domu – přezůvky s sebou.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:
Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen.
Dojde ke svévolnému zvýšení nebo výměně osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele).
Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně.
Ubytovatel zjistí pobyt jakéhokoliv domácího zvířete.
Klient nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
Klient nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.
Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

Rezervace a záloha
Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové částky za ubytování zaslanou na náš účet který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.
Předběžné rezervace rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.
Doplatek ve zbývající výši do celkové ceny ubytování je splatný na místě v hotovosti, nebo převodem na účet nejpozději 5 dnů před zahájením pobytu.

Kauce
Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,-Kč v hotovosti (platební karty nepřijímáme).
Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
Roubenka je předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů.
Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení objektu proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi.
Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.).
Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.
U objednávek věkové kategorie do 28-ti let je výše kauce stanovena na 5.000,-Kč,  vrací se převodem na účet do tří pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

Storno podmínky 
Zálohy jsou nevratné .

Pojištění pobytů
Objednaný pobyt využívají klienti na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led,voda, vítr a pod.) či katastrofami a za škody s těmito událostmi neodpovídáme.
Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
Platnost od 01.01.2016